Fiókom
E-mail cím:


Jelszó:


Regisztráció

Vásárlási információk (ÁSZF)

Utazási szerződés

ADUTOURS Utazási Kft., (Székhely/Telephely/Levelezési cím: 1074 Budapest, Hársfa u. 2. Tel: +361/413-6790; Fax: +361/413-7790; Ügyeleti telefonszám: +3620/290 30 93; e-mail: adutours@t-online.hu)

MKEH eng.szám: U-001054/2009,

Adószám: 14873074-2-42;

Cégjegyzékszám: 01-09-923969

 

Az Adutours Utazási Kft.-t nyilvántartó bíróság a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság (1051 Budapest, Nádor utca 28; Tel: +361/354-4800; Fax: +361/311-1216; E-mail cím: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu). 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály (BFKH), mint engedélyező, nyilvántartást vezető, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak az elérhetősége: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben, és az utazási szerződésről szóló 281/2008 (XI..28) Korm. sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően az Adutours Utazási Kft. az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit. Az alábbi tájékoztató, valamint a programfüzetben közölt információk (weboldal, hirdetés; szórólap) az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre a programfüzetben, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazásszervező és- közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.), Korm. Rendeletben és a Ptk.-ban foglaltakat kell alkalmazni.

I. Utazási szerződés létrejötte

1. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást a megrendelő (utas) megrendelte, a díj előlegét befizette, jelentkezését az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. elfogadta, nyilvántartásba vette és visszaigazolta.

 

Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az utazási iroda - az Utas kérésére - a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utas az előleget nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az Utastól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, fax stb.) megtérítését.

2. Az utazási iroda szerződéses partnerének, megrendelőnek - kétség esetén - a foglalást intéző személy tekintendő, akkor is, ha név szerint más utasok számára intézte a foglalást.

3. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét jelen szerződéshez mellékelt tájékoztató tartalmazza.

4.  Az utazási szerződés az utazásszervező és a szerződést aláíró személy(ek) között jön létre. Amennyiben az utast harmadik személy, mint megbízott képviseli, az utazásszervező nem köteles vizsgálni a megrendelő (szerződést aláíró) képviseleti jogosultságát. Ebben az esetben a szerződéssel járó kötelezettségek a szerződést aláíró harmadik személyt terhelik, a szerződéssel járó jogok a szerződésben megnevezett utast illetik. Amennyiben a megbízó a megbízási jogviszony létrejöttét jogszabály által meghatározott magánokirattal igazolja, úgy a megbízottként eljáró személyt illetik (terhelik) a szerződéssel járó jogok és kötelezettségek. Ebben az esetben a megbízott köteles átadni az utasnak minden, utazással kapcsolatosan részére átadott, megküldött iratot, értesítést, információt. A jogosulatlan képviseletből vagy irat, információ át nem adásából felmerülő (utast, utazásszervezőt érintő) kárért a megbízottként eljáró személy teljes felelősséggel tartozik.

5.  On-line megrendelés esetén az utas megrendelése elküldésével elfogadta az utazásszervező utazási feltételeit. Ebben az esetben az utazási szerződés akkor jön létre, ha az utas az utazási feltételek szerinti díjat átutalta (és az beérkezett irodánk bankszámlájára,) vagy készpénzben befizette valamint az utazássszervező a megrendelést írásban visszaigazolta. On-line megrendelés esetén szerződéskötésnek minősül az is, ha az utas visszaigazolásunk alapján az esedékes díjat befizette, de a kiküldött utazási szerződést aláírva nem juttatta vissza az utazásszervezőnek (szerződéskötésre utaló magatartás!).

6. A repülős utazásokkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak.

7. Az utazásszervező az utazási szolgáltatásról számlát állít ki. Az ÁFA törvény előírásai szerint 2010. január 01-től nem csak természetes személy lehet utas, mint az utazásszervezői szolgáltatás megrendelője.  Nem természetes személy esetében azonban nyilatkoznia kell arról, hogy nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségében, illetve egyéb esetekben saját nevére és javára veszi igénybe, nem értékesíti tovább, vagyis végfelhasználóként rendelte meg a szolgáltatást! Amennyiben az utazást megrendelő (pld. céges utazás vagy harmadik személy) nem nyilatkozik hitelt érdemlően (cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazott esetében hiteles meghatalmazás becsatolásával) a fentiekről, úgy az utazási szolgáltatás díjára az ÁFA Tv. előírásai alapján + 27% ÁFA-t számolunk fel, melyet az arra jogosultak visszaigényelhetnek.

 

 

 

 

 

II. Az Utas jogai és kötelezettségei

1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a ADUTOURS UTAZÁSI KFT. útmutatásai alapján.

2. Az Utas köteles az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint a kint tartózkodás leforgása alatt az idegenvezetővel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ugyanez érvényes a visszaindulásra is (Várakozási idő az utasra max. 15 perc, majd jegyzőkönyv felvételt követően elindul.). Ellenkező esetben a találkozás időpontjának nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az Utas viseli.

3. Az Utas és az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. a szerződés teljesítése során – különösen a rövid határidős megrendelések esetén – kötelesek együttműködni. Ennek keretében a felek, kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról – különös tekintettel az Utas telefonos elérhetőségére! – egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.

4. Ha az utazás ideje alatt az Utas saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt.

5. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori (útlevél, vám, vízum....) jogszabályokat betartani. Ennek elmulasztása esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az utazásszervező jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni. Az utóbbiak vonatkoznak arra az esetre is, ha az utas a megadott indulási időpontnak megfelelően nem jelenik meg a társasutazás indulásakor. Várakozási idő az utasra max. 15 perc, majd jegyzőkönyv felvételt követően elindul.

6. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas felel.

III. Poggyász

Az utastérbe felhozott kézitáska őrzéséről az Utas maga gondoskodik. Az utazás időtartama alatt a csomagtérben elhelyezett csomagokért csak a saját hibából eredő csomagvesztésért és megrongálódásért felelős az utaztató.

A közlekedési eszközökön, szálláshelyeken, programok helyszínein elhagyott tárgyakért az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. felelősséget nem vállal.

Kisállatok, háziállatok, romlandó áruk, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagok, hatósági előírásba ütköző áruk szállítása tilos! Dohányzás az autóbuszon tilos!

Kizárható az utazásból az a személy, aki veszélyezteti utastársait, a közlekedés biztonságát (fertőző beteg, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság).

IV. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei

1. Amennyiben az utazás vis major okok miatt (mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, a közúti, vasúti, ideiglenes lezárása esetén) elmarad, vagy módosításra kerül sor, az utazási iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik.

2. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal - a befizetett összeg visszafizetése mellett - elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszámot (min. 35 fő) nem éri el a jelentkezők száma. Ebben az esetben:

a) Az utas az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazási irodának lehetősége van. Ha a szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező a különbözetet az utas részére megtéríti.
  b) Az utas kérheti a teljes befizetett díj visszafizetését és annak a visszatérítés időpontjában járó törvényes kamatának megtérítését.

Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

3. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesíti. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem biztosíthatók. Az akciós árakon jelentkezett utasok tudomásul veszik, hogy esetenként a meghirdetettnél alacsonyabb színvonalú szolgáltatásban részesülnek, mint a teljes részvételi díjat fizetett utasok. Ilyen estben utólagos reklamációt nem fogadunk el.

4. Utazásközvetítői szerződés alapján az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. az utas megbízásából más utazási iroda, szolgáltató árualapját, szolgáltatásait is lekötheti, megrendelheti. Ebben az esetben az utazást, szolgáltatást szervező iroda utazási feltételei érvényesek. Ilyen esetben az ADUTOURS UTAZÁSI KFT.  a szolgáltatást teljesítő magatartásáért csak akkor felel, ha az utas felé történő megfelelő tájékoztatás átadásában mulasztás terheli. Más utazásszervező útjának lemondása esetén az utazásszervező lemondása költségén felül irodánk 5.000 Ft kezelési költséget számol fel. Egyebekben a PTK és a Kormányrendelet szabályai érvényesek.

V. Autóbuszos utazás

1. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. -vel szerződött partnerek biztosítanak autóbuszokat az utazások időtartamára. Az autóbuszok forgatókönyv szerint előre megtervezett útvonalon haladnak, ill. tartanak megállókat. Fel- és leszállásra csak az előre megtervezett helyeken van lehetőség, a

tervezett útvonalat, megállóhelyeket a ADUTOURS UTAZÁSI KFT.  az utazási szerződésben,annak megkötésekor írásban közli. A nagy távolságok és az előre nem látható, váratlan események miatt a járatok megtervezett menetideje, esetleg útvonala megváltozhat. Az ebből eredő késésekért a ADUTOURS UTAZÁSI KFT.-t felelősség nem terheli. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba, akadály elhárításáról.

Célszerűségi megfontolásból az Iroda az útvonal megváltoztatásának jogát fenntartja.

VI. Fizetési feltételek

1. Jelentkezéskor a részvételi díj 40%-a a befizetendő előleg. Amennyiben a teljes összeg a 20. 000 Ft-ot nem éri el, jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő. Irodánk 1.000 Ft/fő regisztrációs díjat (adminisztrációs díjat) számol fel a megjelölt utazásokra.

2. A teljes részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal köteles az utas befizetni, erről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Amennyiben a jelentkezés 30 napon belül történik, akkor jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő. Ha a befizetési határidőt az utas nem teljesíti, a megrendelést (visszaigazolt megrendelést is) az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. lemondottnak tekinti.

3. Különböző kedvezményeket nem lehet összevonni.

4. Az Utazási szerződés alapján fizetendő teljes részvételi díj megfizetésének módja: átutalás vagy készpénzes fizetés.

VII. Lemondási feltételek

1. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. jogosult a részvételi díjat a jogszabályban előírt esetekben (a szállítási költségek - ideértve az üzemanyagköltségeket - az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek- az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor) az indulást megelőző 20. napig felemelni, de ennek mértékét és indokát köteles az Utassal írásban közölni. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8 %-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézbesítésétől számított 48 órán belül az utazási szerződéstől elállhat.

2. Az utasnak jogában áll az utazást lemondani. Az elállási nyilatkozat az Utazási Iroda kézhez vételével válik hatályossá. Az Utas nyilatkozata nélkül is elállásnak minősül, ha az Utas nem kezdi meg az utazását. Ez utóbbi esetben az elállás időpontja az utazás megkezdésének időpontja. Ha az Utas az 1. pontban meghatározott okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. kárának ellentételezésére kártalanítást teljesíteni azonnali hatállyal (bánatpénz).

Az utazás kezdőnapját megelőző:

» 0 (60 napnál korábban)≤ 60 napig- 5.000 Ft/fő

» 59- 46 napig – az utazási díj 10%-a; (min. 5.000 Ft/fő)

» 45- 36 napig – az utazási díj 25%-a; (min. 5.000 Ft/fő)
» 35 - 21 napig - az utazási díj 40 %-a; (min. 5.000 Ft/fő)
» 20 - 11 napig - az utazási díj 70 %-a; (min. 5.000 Ft/fő)

» 10. naptól - az indulásig a 100 %-os utazási díj fizetendő az utas részéről az irodának.

3. Az Utazási Iroda jogosult az Őt megillető összegnek a részére az Utas által fizetett összegből (részvételi díj, stb.) történő levonására. A levont összeg a teljes részvételi díjból számolandó!

A lemondás napja beleszámít, az utazás napja nem a bánatpénz elszámolásánál.

VIII. Módosítási feltételek

1. Az Utas által kezdeményezett bármely nemű módosítás esetében 2.000,- Ft/fő módosítási díjat kell fizetni (név-, időpont-, stb.). A módosításra az utazás megkezdése előtt 1 héttel már nincs lehetőség.

2. Amennyiben az Utas valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név, időpont, stb.), úgy a kedvezményre már nem jogosult (kivéve plusz szolgáltatások igénylése).

IX. A részvételi díj tartalmazza

1. A részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót tartalmazza.

X. Fakultatív programok, belépődíjak

1. Fakultatív kirándulásainkról programleírásainkban olvashatnak. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen, a feltüntetett valutában történik.

A fakultatív kirándulást a helyszínen a külföldi partneriroda szervezi.

Előfordulhat, hogy kellő létszám hiányában a program elmarad (min.25 fő).

2. A belépődíjak árát a részvételi díj nem tartalmazza. A helyszínen fizetendő valutában.

XI. Hibás teljesítés

1. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igényeinek kielégítésére a 281/2008 (XI/28.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

2. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza.
3. Ha az Utas, a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul írásban kell közölnie az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. idegenvezetőjével (utaskísérőjével). A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul.
4. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utasnak át kell adni. A jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben köteles az utazási irodának eljuttatni. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv idegenvezetőnk (utaskísérőnk) általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését.

5. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utast terhelik, és az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

6. Az időben benyújtott panaszlevekre az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. 30 napon belül válaszol.

7. A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni.

8. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek.

 

Ennek hiányában alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

XII. Biztosítás

1. Az útra való jelentkezéskor stornó biztosítás (útlemondási biztosítás) köthető, melynek mértéke a részvételi díj 5 %-a. Ez alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben az Utas - a biztosító által meghatározott események miatt - nem tudja utazását megkezdeni, önrész levonásával (20%, min. 10.000 Ft/fő) a befizetett összeget visszatéríti. A biztosító által elfogadott eseményekről az Utas részletes tájékoztatást kaphat az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. irodájában. A stornó biztosítás megkötése nem kötelező, de erősen javasolt!

2. Stornó biztosítás (útlemondási biztosítás) kizárólag az előleg befizetésével egyidejűleg köthető.

3. Stornó biztosítás (útlemondási biztosítás) nem köthető 10.000 Ft alatti összegű részvételi díjra.

4. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. által szervezett utakra a Baleset-, Betegség-, Poggyász-, biztosítás (BBP) megkötése erősen javasolt! A BBP díja a részvételi díjon felül fizetendő.

Baleset, betegség, illetve egyéb kár esetén az Utas vállalja az abból eredő költségek helyszíni kifizetését, erre a ADUTOURS UTAZÁSI KFT. vagy képviselője nem kötelezhető.

Az Utasok kárigényüket a biztosító felé kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv (kórház, rendőrség, szállásadó) benyújtásával érvényesíthetik. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód.

A biztosítás kötése nem kötelező, az az utas felelőssége. A megkötés elmulasztásából eredő kár megtérítésére az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. semmilyen körülmények között nem kötelezhető.

5. Kárigény esetén az Utas közvetlenül a biztosítóhoz fordul.

6. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. vagyoni biztosítékát az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nyújtja; (Címe: 1813 Budapest, Pf. 245.Telefon: 477-4800, Fax: 476-5710, e-mail: ugyfelszolg@aegon.hu).

Kötvényszám: VBB78446/138541

A vagyoni biztosíték által fedezett kockázatok: a biztosító kezességet vállal a biztosított által kötött utazási szerződésből eredő, a biztosítottat terhelő kötelezettségek nem megfelelő, vagy nem teljesítés esetén az utasokat ért vagyoni károk megtérítésére, ha a szerződésben meghatározott díjat számára megfizették.

A vagyoni biztosíték területi hatálya: a világ összes országa.

XIII. Együttműködési kötelezettség

1. Az utazási iroda segítséget nyújt az Utasnak amennyiben nehézségei támadnak amiatt, hogy

• Az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és az utazási iroda kellő gondossággal sem láthat előre illetve azt nem volt képes elhárítani; vagy

• Vis major esetén

2. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy igényeiket, vitás kérdéseiket békés úton, megegyezésre törekednek. 

3. Egyezség hiányában az utasok a lakóhelyük szerint terü­letileg illetékes Kereskedelmi Kamaráknál működő Békéltető Testülethez is fordulhatnak ingyenes jogorvoslatért. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

 

 

A szerződést ismerem és elfogadom.

 

 

Budapest, 2018.

 

 

……………………………………………

Utas, illetve képviselője